regulamin zajęć

 1. Zajęcia odbywają się na pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu przy ul.Czeladzkiej 58 (przy końcu ul.Gospodarczej).
 2. Kurs przewiduje dwanaście 30-minutowych zajęć.
 3. Zajęcia prowadzone są przez magistrów wychowania fizycznego, instruktorów pływania i fizjoterapeutów.
 4. Dzieci biorące udział w zajęciach muszą posiadać zgodę od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pływania.
 5. W zajeciach z dziećmi uczestniczy rodzic lub prawny opiekun.
 6. Rodzic lub prawny opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie.
 7. Dzieci umiejące chodzić muszą przebywać na terenie obiektu pod ścisłą opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Odpowiedzialność za dzieci na terenie obiektu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 9. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym: biegać wokół basenu, hałasować i zaśmiecać obiektu.
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do poleceń prowadzącego.
 11. Podczas wchodzenia do wody i wychodzenia z niej należy zachować szczególną ostrożność.
 12. Wchodzenie do wody i wychodzenie po schodach z dzieckiem na ręku jest zabronione.
 13. Uczestników do 3-go roku życia na zajęciach obowiazują wodoodporne pielucho-majtki.
 14. Zajęcia mogą być filmowane i/lub fotografowane.
 15. Materiał filmowy i fotograficzny może być użyty w celu promocji i reklamy szkoły (w razie nie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka lub rodzica prosimy o informację na piśmie).
 16. Uczestnicy kursu mają pierwszeństwo do miejsca na kolejnym kursie.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do odwoływania zajęć w tym, z przyczyn niezależnych od nas (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody itp.).
 18. W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na basen.
 19. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Uczestników kursu oraz opiekunów obowiązuje regulamin krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu.